PH Down 15% 20l

Product voor het verlagen van de zuurtegraad (pH) van zwembadwater. Een goede pH waarde ligt tussen 7.2 en 7.6. Een pH waarde van 7.0 is een neutrale waarde. Hoe lager de waarde onder deze neutrale waarde, hoe zuurder het water. Hoe hoger de pH waarde boven deze neutrale waarde, hoe meer basisch het water. Indien de pH waarde hoger is dan 7.6, dan voeg je pH DOWN toe.
 
Geschikt voor automatische doseersystemen.
 
 
 Let op: pH waarde voor het zwembad of de spa is zeer belangrijk voor gezond water en een doeltreffende waterbehandeling!
28,00 € / 20L
Veiligheidsvoorschriften: 

Buiten het bereik van kinderen houden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Signaalwoord / Gevaar: