Product werd aan uw winkelmand toegevoegd. Klik op het winkelmandje om uw bestelling af te ronden.

Poolsmart Chloor granulaat 5KG - Chloorshock poeder

Kwalitatief het beste chloor!

Het Poolsmart chloor granulaat 5kg is chloor in poedervorm. Dit artikel is geschikt om een chloor-shock te geven en/of om op regelmatige basis toegevoegd te worden aan uw zwembad als onderhoud.
Deze grotere verpakking is geschikt voor grotere zwembaden, spa's of opzetbaden (INTEX of andere merken). 

Gebruiksaanwijzing chloor granulaat: 

Zorg dat je pH-waarde goed staat. De ideale pH-waarde ligt tussen 7.0 - 7.4.

Start/Shockbehandeling: Zorg dat er minstens twee uur niemand zwemt. Voeg 80 tot 100 g chloor granulaat toe per 10 m³ zwembadwater. Dit kan je via de skimmer doen of je kan het chloor granulaat oplossen in een emmer water en voor de inspuiters in het bad gieten. Zorg dat je filterinstallatie aan staat. 
Onderhoud: Meet de chloorwaarde aan de hand van een testset en indien nodig dagelijks 20 g chloor granulaat per 10 m³ water toevoegen. Waarde vrije chloor dient zich te situeren tussen 0.5 en 2 ppm.
Overwintering: hetzelfde als de shockbehandeling.

39,00 € / 5 kg

Gebruiksaanwijzing: 

Ideale pH waarde 7.0 - 7.4. Start/Chocbehandeling : zorgen dat er gedurende minstens 2 uur geen badgasten in het water zijn en 80 tot 100 g per 10 m³ via de skimmer aan het zwembadwater toevoegen of oplossen in een emmer water en voor de inspuiters in het bad gieten bij een werkende filterinstallatie. Onderhoud : meet de chloorwaarde aan de hand van een testset en indien nodig dagelijks 20 g per 10 m³ toevoegen. Waarde vrije chloor dient zich te situeren tussen 0.5 en 2 ppm.

Veiligheidsvoorschriften: 

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Signaalwoord / Gevaar: 

Gerelateerde producten:

HTH Ongestabiliseerd Chloor Granulaat 10 kg | Zonder Cyanuurzuur

135,00 € / emmer (10 KG)

Poolsmart Chloorshock Granulaat 1kg - Poederchloor | Zwembad chloor granulaat

9,95 € / stuk (1KG)