Poolsmart inox reiniger 1L

Gebruiksaanwijzing: 

Inox reiniger onverdund op een natte spons aanbrengen en plaatselijk behandelen op bijvoorbeeld de inoxen trap. Even laten inwerken en daarna goed afspoelen met koud water.

Opgelet bij zwembadboorden in marmer, arduin of kalkhoudende steen: Bescherm uw natuurstenen tegels als u dit product gebruikt, want deze Inox reiniger tast natuurstenen aan. Onmiddellijk afspoelen met voldoende om aantasting te vermijden indien dit middel ermee in contact is gekomen!

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen : anionogene oppervlakte actieve stoffen 5%-15%, parfums (Linalool, Butylphenyl Methylpropional).

 
 
15,95 € / 1L
Veiligheidsvoorschriften: 

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Na inademing

het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Signaalwoord / Gevaar: