Poolsmart&spa chloor granulaat 1kg

In het kort:
 
Het Poolsmart&spa chloor granulaat 1kg is chloor in poedervorm. Dit artikel is geschikt om een clor-chock te geven en/of om op regelmatige basis toegevoegd te worden aan uw zwembad-/spawater als onderhoud.
Deze kleinere verpakking is geschikt voor kleinere zwembaden, spa's of opzetbaden (INTEX of andere merken). Heeft u een relatief groot zwembad, dan hebben we het chloor granulaat ook in emmers van 5kg.
 
Gebruiksaanwijzing: 

Ideale pH waarde 7.0 - 7.4.

Start/Chocbehandeling: zorgen dat er gedurende minstens 2 uur geen badgasten in het water zijn. Voeg 80 tot 100 g per 10 m³ via de skimmer aan het zwembadwater toevoegen of oplossen in een emmer water en voor de inspuiters in het bad gieten bij een werkende filterinstallatie.
Onderhoud: meet de chloorwaarde aan de hand van een testset en indien nodig dagelijks 20 g per 10 m³ toevoegen. Waarde vrije chloor dient zich te situeren tussen 0.5 en 2 ppm.
Overwintering: hetzelfde als de chocbehandeling.

12,95 € / 1KG
Veiligheidsvoorschriften: 

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering