Poolsmart Filterreiniger 5L

In het kort:
 
Gebruik FILTER CLEAN PRO om uw zandfilter te reinigen (compatibel met filterzand en glasparels). Dit product verwijdert vuil, vet en kalk in uw filterinstallatie. Dit kan perfect gebruikt worden bij de voorbereiding van de overwintering van uw bad. Door eenmalig per jaar uw zand of glasparels te reinigen met de FILTER CLEAN PRO, gaan deze aanzienlijk langer mee.
 
Gebruiksaanwijzing:

Gebruik de Filter Clean Pro bij uw filterinstallatie buiten werking. Verwijder via de leegloopstop zoveel mogelijk water uit de filter. Draai de leegloopstop terug dicht, open het filterdeksel en vul met een oplossing van 5 liter water en 5 liter FILTER CLEAN PRO voor 125 kg zand.
Het niveau van de opgeloste vloeistof moet boven het niveau van het filterzand komen. Het product gedurende 12 tot 24 u laten weken om vuil, vet en kalkaanslag los te weken met open filterdeksel. Daarna het filterdeksel terug vastschroeven en filter terugspoelen/backwashen gedurende 5 minuten.
Filter naspoelen en terug op gewone filterstand zetten.

Het is ten sterkste aangeraden om uw filter schoon te maken als u het zwembad winterklaar maakt. Zo kunt u eveneens nakijken of alles in de filter (o.a. de crepines) nog in goede staat is. Is dit niet het geval, dan zijn de wintermaanden het perfecte moment om (preventief) onderdelen te vervangen.

19,95 € / 5L
Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Artikelen die hierop lijken:

Poolsmart alcalin randreiniger 1L

€ 8,20

Poolsmart Coverreiniger lamellenreiniger PRO 5L

€ 29,95