Poolsmart Coverreiniger lamellenreiniger PRO 5L

Doeltreffend middel voor het reinigen en verwijderen van kalkafzettingen op lamellenafdekkingen.

Een product speciaal ontworpen zodat het compatibel is met uw zwembadwater. Dit betekent dat het middel (met mate) in uw zwembadwater terecht kan komen, zonder de zwembadmetingen te hard te beïnvloeden.

Wel opletten bij natuurstenen zwembadboorden (o.a. marmer, arduin, kalkhoudende steen...): Deze Coverreiniger-Lamellenreiniger PRO tast uw natuurstenen aan. Zorg ervoor dat u deze zorgvuldig vermijdt of bedekt met karton of dikke plastieken folie.

29,95 € / 5L

Gebruiksaanwijzing: 

1 L oplossen in 5 L water. 1 L product volstaat om 10 tot 20 m² te reinigen. De oplossing aanbrengen over het lamellenoppervlak . Moeilijk te verwijderen vuil goed borstelen. Flink naspoelen met water om de behandeling te beëindigen. Filter goed terugspoelen na de behandeling en pH waarde van het zwembadwater indien nodig terug verhogen. Opgelet bij zwembadboorden in marmer, arduin of kalkhoudende steen : onmiddellijk met water spoelen om aantasting te vermijden!
Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen : niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen 5%-15%

Veiligheidsvoorschriften: 

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Na inademing

het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Signaalwoord / Gevaar: 
Artikelen die hierop lijken:

Poolsmart alcalin randreiniger 1L

€ 8,20

Poolsmart Filterreiniger 5L

€ 19,95