Poolsmart Winter+ 5L

WINTER+ is het winterproduct dat nodig is om uw bad te overwinteren.
 
Gebruiksaanwijzing voor overwintering: 

Een chloorchoc uitvoeren en minstens 24 u wachten en tot de watertemperatuur onder de 15°C gezakt is. 5 L overwinteringsproduct toevoegen voor 50-60 m³ zwembadwater. Verdelen over het wateroppervlak en de filterinstallatie nog een aantal uren laten werken. Daarna water onder de skimmers brengen, leidingen leegmaken en gizmo's en winterstoppen aanbrengen. Winterdrijvers op het wateroppervlak leggen.

34,90 € / 5L
Veiligheidsvoorschriften: 

Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Signaalwoord / Gevaar: 
Artikelen die hierop lijken:

Overwinteringsbuis (gemaakt door badweelde)

€ 21,50

Gizmo voor skimmer, schroefdraad 1" 1/2 en 2"

€ 6,90

Winterzeil elastiek zwart, per lm

€ 2,00

Winterzeil piton 6mm, inox

€ 4,95

Overwinteringsstop ABS met schroefdraad, wit

€ 7,50

Piket/haring (1 stuk), verzinkt staal voor winterzeil

€ 4,95

Winterdrijver/overwinteringsvlotter 0,50m, verzwaard

€ 5,95