Poolsmart Alga Stop Power 5L

Gebruiksaanwijzing: 
  • ALGASTOP POWER 5L bestrijdt bestaande algengroei. Eerst past u een chloorchoc toe en na 8 uur voegt u ALGASTOP POWER 500 ml per 50 m³ zwembadwater toe.
  • ALGASTOP POWER 5L voorkomt ook algengroei. Dit doet u door elke week 250 ml per 100 m³ toe te voegen.

De benodigde dosis product in een doseermodule met water mengen en het mengsel op gelijke wijze over het zwembadoppervlakte verdelen, liefst langs de zwembadrand zodat het product zeker tot in de hoeken van het bad komt. Bij voorkeur 's avonds en zonder zwemmers behandelen.

34,90 € / 5 L
Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Na inslikken de mond speolen, Geen braken opwekken.